ʲ

   .  ,         ,      .   ,  ,  ,   .
       ,     . .     -. ,      ,         ,    , ,  ,           .
   ,     .   ,    .
   ,      ,         :   (    , ,       ,     ,      , , ,   ,  ), ,  , ,   (    ),  , ,  ,  (  ).